ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ
ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣΟΥΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ...

Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2015

Μητροπολιτης Φλωρινης ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ: Η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ.

Μια εἰκόνα τοῦ χιμπατζῆ, σὲ μεγένθυση, ὁπωσδήποτε να ἀνεβῇ καὶ στὴν Βουλὴ

τῶν Ἑλλήνων, αφοῦ πολεμοῦν τὴν Χριστιανικὴ Παιδεία

Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

κοπρος

«…Ἀγαπητοί μας ἀναγνῶσται! Κατὰ τὴν ἀπαισίας μνήμη περίοδο τῆς κατοχῆς ὡς ἱεροκήρυξ περιόδευσα τὴν παραμεθόριο περιοχὴ τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας καὶ ἔφθασα εἰς ἕνα χωριό, ἦτο θέρος. Πῆγα στὸ σχολεῖο, γιὰ νᾶ συγκεντρώσω τοὺς χωρικοὺς εἰς τὴν μικρὴ αἴθουσα. Ἐκεῖ κατάπληκτος εἶδα στὸν τοῖχο, στὸν ὁποῖο ἔπρεπε νὰ ὑπάρχει ἡ εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ ἦτο ἡ εἰκόνα ἑνὸς… χιμπατζῆ. Ὅπως πληροφορήθηκα, ὁ δάσκαλος, μὲ ὑλιστικὰς ἀντιλήψεις ἔδειχνε τὸν χιμπατζῆ καὶ ἔλεγε στοὺς μαθητάς· Ἀπ” αὐτὸν καταγόμεθα. Ἀπορεῖτε; Ἀλλὰ τὰ ἴδια γράφει καὶ ὁ ἀρχηγὸς τῆς ἐκπαιδευτικῆς μεταρρύθμισις…
Ἄς κατεβεῖ, λοιπόν, ἡ εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὰ σχολεῖα τῆς Ἑλλάδος καὶ ἂς ἀνεβεῖ ἡ εἰκόνα τοῦ χιμπατζή γιὰ νὰ ἔχουν οἱ ἄθεοι συνέπεια μεταξὺ θεωρίας καὶ πράξεως. Θαυμάσιες ἐμπνεύσεις θὰ χαρίζει. Ὠραῖα πρότυπα θὰ ἔχουν καὶ διδάσκοντες καὶ οἱ μαθηταί…
Μιὰ εἰκόνα τοῦ χιμπατζῆ, σὲ μεγένθυση, ὁπωσδ ήποτε να ἀνεβῇ καὶ στὴν Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων, γιατὶ ὄχι μόνον ἀνέχεται νὰ ἔχῃ ἐπικεφαλὴς στὴν ἐκπαίδευση ἕνα ὑλιστὴ, ὀρθολογιστὴ καὶ ἄπιστο, ὄχι μόνο γιατὶ ἐψήφισε νόμο ποὺ ὑποβιβάζει τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ἀλλὰ καὶ διὰ ἕναν ἄλλο λόγο. Διότι ἡ πρότασις τοῦ εὐσεβοῦς τέκνου τῆςἘκκλησίας ὁ κ. Γεώργιος Βογιατζῆς, βουλευτὴς τῆς Εὐβοίας, ζήτησε εἰς τὴν αἴθουσα τῆς Βουλῆς νὰ ἀναρτηθῇ ἡ εἰκόνα τοῦ Ἐσταυρωμένου καὶ ἀπερρίφθη, ἐν μέσῳ εἰρωνειῶν καὶ ἐμπαιγμῶν.
Ἀλλὰ εἶναι ἀνάγκη νὰ ποῦμε ὅτι ἡ Βουλή, ποὺ ἀπέρριψε αὐτὴ τὴν πρότασι, ὑπέγραψε τὴν καταδίκη της; Κάποιος Κρόμβελ θὰ κτυπήσῃ τὴν θύρα… Διότι ἀληθὴς δημοκρατία, ἀληθὴς ἀνθρωπισμὸς καὶ πολιτισμός δὲν μποροῦν νὰ ὑπάρχουν ὅπου δὲν ὑπαρχει ΧΡΙΣΤΟΣ.
Ἕλληνες καὶ Ἑλληνίδες! Βαίνομεν πρὸς ἄθρησκον Παιδείαν. Οἱ νέοι μεταρρυθμισταὶ ἐγκατέστησαν τὸ προγεφύρωμά τους. Καὶ προχωροῦν. Ἀλλὰ δὲν θὰ προχωρήσουν. Δὲν θὰ πραγματοποιήσουν τοὺς σκοποὺς τους. Δὲν θὰ κάμουν τὴν Ἑλλάδα χωρὶς γλῶσσα καὶ χωρὶς Θρησκεία. Δὲν θὰ διαλύσουν τὴν Ἑλλάδα…. Ὁ λαὸς θὰ ἐξεγερθῇ καὶ θὰ σαρώσῃ αὐτοὺς ποὺ ἐπιβουλεύονται τὴν ἐθνικὴ καὶ θρησκευτική του ὑπόσταση, σε ὁποιοδήποτε κόμμα καὶ αν ἀνήκουν. Διότι ἡ Ἑλλὰς ἔχει ἀκόμα ἀποστολή στὸν κόσμο καὶ δὲν θὰ προδώσῃ τὴν ἀποστολή της. (Ἀπόσπασμα ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΣΠΙΘΑΣ, ἀρ. φύλ. 275, ἔτος 1964)