ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ
ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣΟΥΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ...

Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2014

π. Αυγουστίνος Καντιώτης

Καθημερινή εφημερίς επιτίθεται
  Αλλʼ αίφνης εν μέσω της βαθείας νυκτός της αδιαφορίας περί την ηθικήν αγωγήν του λαού μας ηκούσθη φωνή˙ «Κλείστε τις τηλεοράσεις. Σκοτώνουν τα παιδιά σας». Τίνος η βροντερά αυτή φωνή; Είνε η φωνή του Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ Σεραφείμ εκ του καθεδρικού ναού των Αθηνών; Είνε η φωνή της Ι. Συνόδου;… Δυστυχώς η ανωτάτη ηγεσία της Εκκλησίας μας περί άλλα ασχολείται, η φωνή της επί θεμάτων υψίστης θρησκευτικής, ηθικής και εθνικής σημασίας έπαυσε να ακούεται. Και αν ακούεται κάποτε, δεν ακούεται ως φωνή ισχυρά του Αγίου Πνεύματος, ικανή να εκριζώση τα άκαρπα πελώρια δένδρα της αμαρτίας. Άπνοια εκ των εκκλησιαστικών οργανισμών.
  Ω, είθε το Άγιον Πνεύμα, του οποίου την ιεράν κάθοδον επί τους αποστόλους εν πυρίναις γλώσσαις εορτάζει κατʼ έτος η Εκκλησία κατά την Κυριακήν της Πεντηκοστής, είθε να εμφυσήση νέαν πνοήν ζωής εις τας νεκρωθείσας καρδίας κλήρου και λαού.
Η φωνή, το σύνθημα, «Κλείστε τις τηλεοράσεις», ηκούσθη εκ μέρους αθηναϊκής εφημερίδος, η οποία διενήργησε προ ετών μεγάλην έρευναν, σχετικήν με την τηλεόρασιν, ως αύτη λειτουργεί εν Ελλάδι.
Χαίρω, διότι το σύνθημα, «Κλείστε τις τηλεοράσεις», το οποίον ως ιεροκήρυξ εν Αθήναις και ως επίσκοπος εν τη επαρχία έρριψα, έρριψεν ήδη μεγάλης κυκλοφορίας εφημερίς, χωρίς – εννοείται – να υπάρχη μεταξύ μας ουδεμία συννενόησις. Αλλά το κακόν έχει παραγίνει τόσον, ώστε και εφημερίς ακόμη, η οποία εις άλλα θέματα τρέμει μήπως χαρακτηρισθή ως καθυστερημένη εάν λάβη ορθήν χριστιανικήν θέσιν, ετόλμησε να ρήξη φωνήν διαμαρτυρίας προς το πανελλήνιον.